อย่าลืมดู "ส่วนประกอบ"ก่อนซื้ออาหารสำเร็จรูป

ผู้เขียน

พชร แกล้วกล้า

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ ปีที่ 19 ฉบับที่ 146 (เมษายน 2556) หน้า 17-25

หัวข้อ:

อาหารสำเร็จรูป--ฉลาก

บทคัดย่อ

ในวิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เร่งรีบ ความสะดวกและรวดเร็ว ถือเป็นเรื่องสำคัญทำให้ความต้องการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไป จากวิถีการบริโภคที่เนิ่นช้าเปลี่ยนมาสู่อาหารที่พร้อมบริโภคได้ทันที ที่เรียกว่าอาหารแช่เย็น-แช่แข็ง ฉลาดซื้อได้ร่วมกับโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชนสุ่มสำรวจตัวอย่างพร้อมบริโภคชนิดแช่เย็นและแช่แข็ง จำนวน 76 ตัวอย่าง 3 กลุ่มอาหาร จากร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 5 แห่ง เพื่อมาพิจารณาเปรียบเทียบการแสดงรายละเอียดจองชื่ออาหารและส่วนประกอบว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ และพบว่า จาก 76 ตัวอย่างมี 29 ตัวอย่าง ที่แสดงข้อมูลได้ค่อนข้างดี อีก 47 ตัวอย่าง แสดงข้อมูลบนฉลากที่สร้างความสับสนให้กับผู้บริโภค บางรายการอาจทำให้เข้าใจผิดและเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องโดยแบ่งตามลักษณะการกระทำความผิดได้เป็น 5 ลักษณะ คือ 1) ชื่ออาหารไม่สอดคล้องกับส่วนประกอบ 2) การแสดงชื่ออาหารไม่ได้บอกว่าอาหารนั้นทำมาจากอะไร 3) การแสดงชื่ออาหารไม่ชัดเจน 4) มีการแสดงฉลากอาหารสองชุด 5) มีชื่ออาหารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ความหมายไม่ตรงกัน