ไนซิน สารถนอมอาหารจากธรรมชาติ

ผู้เขียน

พรรณทิพย์ เทียนทอง

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 ว/ด/ป ก.ค. 2550 หน้า 23-24  --Publisher

หัวข้อ:

ไนซิน

บทคัดย่อ

ไม่มี