กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปฟักข้าวบ้านตาเดาะ อำเภอปราสาท

ผู้เขียน

ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน

หัวข้อ:

บทคัดย่อ

ฟักข้าว เป็นไม้ประเภทล้มลุก มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยตามต้นไม้หรือตามรั้วบ้าน มีถิ่นกำเนิดหลายประเทศได้แก่ จีนตอนใต้ พม่า ไทย ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย บังกลาเทศ และฟิลิปปินส์