"เกลือ" เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้

ผู้เขียน

สุมิตรา จันทร์เงา

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 29, 632 (ต.ค. 2559) 78-79

หัวข้อ:

เกลือ--การผลิต--การใช้ประโยชน์--คุณภาพ.

บทคัดย่อ

เกลือเป็นธาตุพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ในการรักษาสมดุลของระดับน้ำในร่างกายและช่วยในกระบวนการเผาผลาญอาหาร เกลือจึงมีผลต่อชีวิตและสุขภาพ อีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องมนุษย์มาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ เกลือนับได้ว่าเป็นเครื่องปรุงรสชนิดแรกของโลก ความเค็มของเกลือช่วยให้รสชาติอาหารเข้มข้นขึ้น เกลือเป็นสัญลักษณ์ในการประกอบพิธีกรรม เกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนา มีความหมายในทางวัฒนธรรมในเรื่องของการชำระล้าง ความบริสุทธิ์ สะอาด ในสมัยพุทธกาลและในอารยธรรมจีน เกลือถูกนำมาใช้เป็นยา ได้แก่ เกลือสมุทร เกลือดำ เกลือสินเธาว์ เกลือโป่ง และเกลือหุง นอกจากนี้เกลือยังเป็นรากฐานทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของโลก นำไปใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้าแทนเงินตรา เช่น ในแอฟริกา ทิเบต และบอร์เนียว อีกทั้งยังเป็นยุทธปัจจัยที่สำคัญในการสงครามด้วย