เทคโนโลยีใหม่ในการแยกเฟสเพื่อลดความสูญเสียในการผลิต

ผู้เขียน

เกียรติคุณ สถิรเจริญกุล

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 ว/ด/ป ต.ค. 2552 หน้า 24-25

หัวข้อ:

อุตสาหกรรมอาหาร--กระบวนการแยกเฟส

บทคัดย่อ

การแยกเฟส คือ การแยกเอาสิ่งที่ต้องการออกมาจากสารผสมโดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมี 2 ลักษณะ คือ การแยกเฟสของแข็งกับของเหลว และการแยกเฟสของเหลวกับของเหลว ส่วนมากจะใช้พนักงาน ซึ่งมักจะพบปัญหาเรื่องความผิดพลาด เพราะพนักงานแต่ละคนมีการตอบสนองต่อสีหรือความขุ่นต่างกันและรวดเร็วไม่เท่ากัน ต่อมามีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อแก้ปัญหา โดยออกแบบเครื่องมือที่สามารถใช้ตรวจวัดได้ทั้งค่าสีและค่าความขุ่นในเวลาเดียวกัน ผลิตจากวัสดุสแตนเลสสติลทั้งหมด หลักการวัดจะอาศัยการวัดค่าการสะท้อนแสง (Reflection) และการดูดกลืนแสง (Absorption) จากแสงของหลอด LED 4 สี ประกอบด้วยหลอดอินฟราเรด สีเขียว สีแดง และสีน้ำเงิน โดยหลอดอินฟราเรดจะใช้สำหรับการวัดความขุ่น ส่วนหลอดที่เหลือจะใช้ในการวัดสี สำหรับโรงงานที่ประสบปัญหาในกระบวนการแยกเฟส คงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่ากับเทคโนโลยี RAMS (Reflection Absorption Multi Switch) ที่เป็นเครื่องมือที่ใช้แสงในการตรวจวัดค่า โดยสามารถวัดได้ทั้งสีและความขุ่น