Probiotics เมื่อจุลินทรีย์ก็มีประโยชน์

ผู้เขียน

ณัฐสุดา นวลศรี

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 ว/ด/ป มิ.ย. 2554 หน้า 44-45

หัวข้อ:

สารเสริมชีวนะ--แง่โภชนาการ, สารเสริมชีวนะ--แง่อนามัย

บทคัดย่อ

ไม่มี