ทับทิม

ผู้เขียน

ไม่ระบุ

เอกสารที่มา

วารสารทหารพัฒนา ปีที่ - ฉบับที่ 3 ว/ด/ป มี.ค. 2550 หน้า 57-64

หัวข้อ:

ทับทิม (พืช)--สรรพคุณทางยา, น้ำทับทิม--การผลิต

บทคัดย่อ

ไม่มี