คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์

หัว (พระมหากษัตริย์)

พระเจ้า

หัว (พระราชวงศ์)

พระเศียร

หัว (คนสามัญ)

ศีรษะ

ผม (พระมหากษัตรย์)

เส้นพระเจ้า, พระเจ้า

ผม (พระราชวงศ์)

พระเกศา, พระเกศ, พระศก

ไรผม

ไรพระเกศ, ไรพระเกศา

จุก

พระโมลี, พระเมาลี

ไรจุก, ไรผม

พระจุไร

ผมมาย หรือมวยผม

พระจุฑามาศ

ผมเปีย

พระเวณิ

หน้าผาก

พระนลาฏ

คิ้ว

พระขนง, พระภมู

ขนระหว่างคิ้ว

พระอุณาโลม

ดวงตา

พระเนตร, พระนยนะ, พระจักษุ

ตาดำ

พระเนตรดำ (ควงพระเนตรดำ)

ตาขาว

พระเนตรขาว (ดวงพระเนตรขาว)

หนังตา

พระตจะเนตร, หนังพระเนตร

ขนตา

พระโลมะจักษุ, ขนพระเนตร

ขอบตา

ขอบพระเนตร

หลังตา

หลังพระเนตร

ท่อน้ำตา, ต่อมน้ำตา

พระอัสสุชล, ต่อมพระเนตร

จมูก

พระนาสิก, พระนาสา

สันจมูก

สันพระนาสิก, สันพระนาสา

ช่องจมูก

ช่องพระนาสิก

ขนจมูก

พระโลมะนาสิก, ขนพระนาสิก

แก้ม

พระปราง

กระพุ้งแก้ม

พระกำโบล, กระพุ้งพระปราง

หนวด

พระมัสสุ

เกรา

พระทาฐิกะ, พระทาฒิกะ

ปาก, ริมฝีปาก

พระโอษฐ์

เพดานปาก

พระอุลโลจโอษฐ์, เพดานพระโอษฐ์

ฟัน

พระทนต์

ไรฟัน

ไรพระทนต์

เขี้ยว

พระทาฐะ, พระทาฒะ

ลิ้น

พระชิวหา

ต้นลิ้น, ลิ้นไก่

ต้นพระชิวหา

คาง

พระหนุ (อ่านว่า หะนุ)

ขากรรไกร หรือขากรรไตร

ต้นพระหนุ

หู, ใบหู

พระกรรณ

ช่องหู

ช่องพระโสต, ช่องพระกรรณ

ดวงหน้า

พระพักตร์

คอ

พระศอ

ลำคอ

ลำพระศอ

ไหปลาร้า

พระรากขวัญ

บ่า, ไหล่

พระอังสา

จะงอยบ่า

พระอังสกุฎ

แขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงข้อศอก)

พระพาหุ, พระพาหุ

ปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)

พระกร

ข้อศอก

พระกัปประ (อ่านว่า กับ-ปะ-ระ), พระกโบระ, ข้อพระพาหา

รักแร้

พระกัจฉะ, ช่องพระพาหา

ขนรักแร้

พระโลมะกัจฉะ, ขนที่ช่องพระพาหา

มือ

พระหัตถ์

ข้อมือ

ข้อพระกร, ข้อพระหัตถ์

ฝ่ามือ

ฝ่าพระหัตถ์

หลังมือ

หลังพระหัตถ์

นิ้วมือ

พระองคุลี, นิ้วพระหัตถ์

นิ้วหัวแม่มือ

พระอังคุฐ

นิ้วชี้

พระดัชนี

นิ้วกลาง

พระมัชฌิมา

นิ้วนาง

พระอนามิกา

นิ้วก้อย

พระกนิษฐา

ข้อนิ้วมือ

ข้อนิ้วพระหัตถ์

กำมือ, กำหมัด, กำปั้น

พระมุฐ, กำพระหัตถ์

เล็บ

พระนขา

ขี้เล็บ

มูลพระนขา

อก

พระอุระ, พระทรวง

นม

พระถัน, พระเต้า

หัวนม

ยอดพระถัน

น้ำนม

พระกษีรธารา

ท้อง

พระอุทร

สะดือ

พระนาภี

สะเอว

บั้นพระองค์

สีข้าง

พระปรัศว์

หลัง

พระปฤษฎางค์, พระขนอง

ตะโพก

พระโสณี

กัน, ที่นั่งทับ

พระที่นั่ง

องค์ที่ลับ

พระคุยหฐาน, พระคุยหประเทศ

ลูกอัณฑะ

พระอัณฑะ

ต้นขา

พระอุรุ

ขา, ตัก

พระเพลา

เข่า

พระชานุ

แข้ง

พระชงฆ์

น่อง

หลังพระชงฆ์

ตาตุ่ม

พระโคปผกะ

เท้า

พระบาท

ข้อเท้า

ข้อพระบาท

หลังเท้า

หลังพระบาท

ฝ่าเท้า

ฝ่าพระบาท

ส้นเท้า

พระปราษณี, ส้นพระบาท

ผิวหนัง, ผิวกาย

พระฉวี

เงา

พระฉายา

ขน

พระโลมา

ผิวหน้า

พระฉวีวรรณ

เนื้อ

พระมังสา

กล้ามเนื้อ

กล้ามพระมังสา

สิว

พระอะสา

ไฝ, ไข่แมลงวัน

พระปีฬกะ

หัวใจ

พระหทัย, พระกมล

ดี

พระปีตตะ

ปอด

พระปับผาสะ

ตับ

พระยกนะ (อ่านว่า ยะ-กะ-นะ)

ไต

พระวักกะ (โบราณว่าม้าม)

ม้าม

พระปิหกะ (โบราณว่าไต)

ไส้ใหญ่

พระอันตะ

ไส้น้อย, ไส้ทบ

พระอันตคุณะ

เส้น, เอ็น

พระนหารุ, เส้นพระโลหิต, เอ็นพระวรกาย

พังผืด

พระกิโลมกะ (อ่านว่า กิ-โล-มะ-กะ)

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย

พระองคาพยพ

มันในสมอง

พระมัตถลุงค์

น้ำในไขข้อ

พระลสิกา

น้ำดี (น้ำจากต่อมตับ)

พระปิตตะ

น้ำลาย

พระเขฬะ

เสลด

พระเสมหะ

น้ำตา

น้ำพระเนตร, พระอัสสุชล

น้ำมูก

มูลพระนาสิก

เหงื่อ

พระเสโท

ไคล

พระเมโท

น้ำหนอง, น้ำเหลือง

พระบุพโพ

เลือด

พระโลหิต

เลือดประจำเดือนหญิง

พระอุหลบ

กระดูก

พระอัฐิ

รก

พระสกุน

เถ้ากระดูก

พระอังคาร, พระสรีรางคาร

อุจจาระ

พระบังคนหนัก

ปัสสาวะ

พระบังคนเบา

ลมหายใจเข้า

พระบัสสาสะ

ลมหายใจออก

พระอัสสาสะ

ชีพจร

พระชีพจร