คำนำ

โครงการ "รู้ รัก ภาษาไทย" เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของ รัฐบาล (Flagship Project) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ โครงการ ดังกล่าวให้ความสำคัญกับภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมหนึ่งในโครงการ "รู้ รัก ภาษาไทย" คือการผลิตรายการวิทยุ ที่ให้ความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ออกอากาศทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื้อหาที่นำไปออกอากาศจัดทำโดยคณะกรรมการ วิชาการของราชบัณฑิตยสถาน ๔ คณะ คือ

๑. คณะกรรมการจัดทำคำอธิบายถ้อยคำภาษาไทย

๒. คณะกรรมการจัดทำเนื้อหาวิชาการด้านภาษาไทยถิ่น ภาคใต้

๓. คณะกรรมการจัดทำเนื้อหาวิชาการด้านภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน

๔. คณะกรรมการจัดทำเนื้อหาวิชาการด้านภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ

บัดนี้ราชบัณฑิตยสถานเห็นสมควรให้รวบรวมเนื้อหาดังกล่าวในส่วนที่ เป็นสำนวน ผญา และภาษิต จัดพิมพ์เป็นหนังสือ "ภาษิต สำนวนไทย ๔ ภาค" ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่แก่ส่วนราชการ สถานศึกษา และ ประชาชนทั่วไป สำหรับเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการและเป็นประโยชน์ ต่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป

ราชบัณฑิตยสถาน

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕