คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้ริเริ่ม การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิด และเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับ และการนำไป ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในช่วงปี ๒๔๙๓-๒๕๔๖ ที่นำมาประมวลและกลั่นกรองเป็น "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" นับว่ามีคุณค่าอย่างหาที่เปรียบมิได้ สศช. จึงได้อัญเชิญมาจัดพิมพ์ เผยแพร่แล้วถึง ๔ ครั้ง การจัดพิมพ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๕ ซึ่งนอกจาก จะได้เพิ่มเติม พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจ พอเพียงในช่วงปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙ เข้ามาด้วยแล้ว ยังได้มีการจัดแบ่ง หมวดหมู่ต่างๆ ใหม่ ให้เป็นไปตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสะดวกต่อการศึกษาและค้นคว้า

สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึง ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างลึกซึ้ง เกิดการ น้อมนำหลักปรัชญาฯ มาปฏิบัติในวิถีชีวิต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่เปรียบมิได้เพื่อนำสู่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืนอย่างแท้จริง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มิถุนายน ๒๕๕๐