บทสวดมนต์ให้ลูกว่านอนสอนง่าย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ (ตามอายุแล้วบวกเพิ่มไป 1)

สีขีนี โหตุ (ชื่อ–นามสกุลของลูก)

อโรคา อโรคัง ปุตตัง

จะ ธิตา จะ น วิชายตุฯ