บทสวดมนต์เดินทางปลอดภัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต

ถินา นะนา ถิเต มะนา

เนสา มะสา เนนา มะสา

จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ

มะโนติตัง มะตังติโน

มะตังปาลัง มะลังปาตัง

มะลังจะติ มะติจะลัง