บทสวดมนต์วันเข้าพรรษา

บทสวดถวายเทียนพรรษา

อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะปะทีปานิ สะปะริวารานิ

เตมาสัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสสะหมิง อาวาเส

นียาเทมะ สาธุโน ภันเต อะยัง เตมาสัง วัสสิกะปะทีปานัง

ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ ฑีฆะรัตตัง

หิตายะ สุขายะ นิพพานายะ จะ ฯ

บทสวดถวายผ้าอาบน้ำฝน

อิมานิ มะยัง ภันเต วัสสิกะสาฏิกานิ ภิกขุสังฆัสสะ

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ วัสสิกะสาฏิกานิ

สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ