บทสวดมนต์วันวิสาขบูชา

หันทะ มะยัง วิสาขะปะณามะคาถาโย ภะณามะ เส

วิสาขะ ปุณณะมายัง โยชาโต อันติมะชาติยา

ปัตโต จะ อะภิสัมโพธิง อะโถปิ ปะรินิพพุโต

โลเก อะนุตตะโร สัตถา ทะยาณาณัณณะวาสะโย

นายะโก โมกขะมัคคัสมิ ติวิธัตถูปะเทสะโก

มะหาการุณิกัง พุทธัง มะยันตัง สะระณัง คะตา

อามิเสหิ จะ ปูเชนตา ธัมเม จะ ปะฏิปัตติยา

อิมันทานิ สุนักขัตตัง อะภิมังคะละสัมมะตัง

วิสาโขฬุกะยุตเตนะ ปุณณะจันเทนะ ลักขิตัง

สัมปัตตา อะนุกาเลนะ พุทธานุสสะระณาระหัง

ชาติ สัมโพธิ นิพพานะ กาละภูตัง สะยัมภุโน

ตัง สัมมานุสสะระมานา สุจิรัง นิพพุตา มะปิ

ปะสันนาการัง กะโรนตา สักกาเร อะภิสัชชิยะ

ทัณฑะทีเป ทีปะฆะเร มาลาวิกะติอาทะโย

ตัสเสวะ ปูชะนัตถายะ ยะถาสะติ ยะถาพะลัง

สะมาหะริตวา เอกัตถะ ฐะปะยิมหา ยะถาระหัง

นะรานัญจาปิ สัพเพสัง สัมธัมเม สัมปะสีทะตัง

ธัมมัสสะวะนัง กะริสสามะ สัมพุทธะคุณะทีปะนัง

พุทธัสสุโพธิตาทีนัง ทีปะนัตถัง มะเหสิโนติฯ

คำบูชาดอกไม้ธูปเทียนในวันวิสาขบูชา

ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา โย โน ภะคะวา สัตถา

ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ อะโหสิ โข โส ภะคะวา มัชฌิเมสุ

ชะนะปะเทสุ อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปันโน ขัตติโย ชาติยา โคตะโม โคตเตนะ

สักยะปุตโต สักยะกุลา ปัพพะชิโต สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิ อะภิสัมพุทโธ นิสสังสะยัง โข โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะ ทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา สวากขาโต โข ปะนะ เตนะ ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ

สุปะฏิปันโน โข ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆม อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะ สังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ

อะยัง โข ปะนะ ถูโป (ปะฏิมา) ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ กะโต (กะตา) ยาวะเทวะ ทัสสะเนนะ ตัง ภะคะวันตัง อะนุสสะริตวา ปะสาทะ สังเวคะปะฏิ ลาภายะ มะยัง โข เอตะระหิ อิมัง วิสาขะปุณณะมี กาลัง ตัสสะภะคะวะโต ชาติสัมโพธินิพพานะกาละสัมมะตัง ปัตวา อิมัง ฐานัง สัมปัตตา อิเม ทัณฑะทีปะธูปาทิ สักกาเร คะเหตวา อัตตะโน กายัง สักการุปะธานัง กะริตวา ตัสสะ ภะคะวะโต ยะถาภุจเจ คุเณ อะนุสสะรันตา อิมัง ถูปัง (ปะฏิมัง) ติกขัตตุง ปะทักขิณัง กะริสสามะ อิมัง ยะถา คะหิเตหิ สักกาเรหิ ปูชัง กุรุมานา

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ ญาตัพเพหิ คุเณหิ อะตีตารัมมะณะตายะ ปัญญายะมาโน อิเม อัมเหหิ คะหิเต สักกาเร ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ