บทสวดมนต์วันทาใหญ่

วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฎฐาเน สุปะติฎฐิตัง สารีริกะธาตุ มะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา

วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง

ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง

โยโลกะเสฎโฐ สะกะลัง กิเลสัง

เฉตํวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง

ยัง นัมมะทายะนะทิยา ปุลิเน จะตีเร

ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนาจะลัคเค

ยังตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโร จะ ปาทัง

ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ

สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต

สุมะนะกูเฎ โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยา

ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส สีสังเมปะทุมัง กัตํวาทีปัญจะ นะยะนาทะวะยัง วะจะสาธูปะกาเรนะมะนะสา จะสุคันธะคา

พุทธะคารวะตา ธัมมะคารวะตา สังฆะคาระวะตา สิกขาคาระวะตา สะมาธิคาระวะตา อัปปะมาทะคาระวะตา ปะฎิสันถาระคาระวะตา กัลํยาณะมิตตะตา โสวะจัสสะตา

อะหัง ภันเต ธัมมะ รักขิโต ยาวะชีวัง พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

อะหัง ภันเต ธัมมะ รักขิโต ยาวะชีวัง ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

อะหัง ภันเต สังฆะ รักขิโต ยาวะชีวัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

โย โทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัสมิง ปะกะโตมะยา ขะมะถะ

เม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ โย โทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมัสํมิง ปะกะโต มะยา ขะมะถะ

เม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ โย โทโส โมหะจิตเตนะ สังฆัสํมิง ปะกะโต มะยา ขะมะถะ

เม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสะตุ อิจเจวะมัจจันตะ นะมัสสะ เนยยัง นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง

ยัง ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย อามันตะยามิ

โว ภิกขะเว ปะฎิเวทะยามิ โว ภิกขะเว ขะยะวะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติฯ