บทสวดมนต์วัดสุทัศน์

บทสวดมนต์หลวงพ่อโต

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง

ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง

อะหัง วิชะโย โหมิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะรา

ชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก

สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปาภาตัง

สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ ปะทักขิณัง

กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง

มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ

กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

บทสวดมนต์พระสุนทรีวาณี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะสัมภะวะสุนทะรี

ปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปีณะยะตัง มะนัง

บทสวดมนต์พระกริ่งใหญ่

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

กิง กัมมัง กุสะลัง ยันตัง สัมพุทธะปฏิมยิทัง

ปูชะนัง มะมะ อัชเชวัง กุสะลัง เอวะ สาธุกํ

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง

ติโลกะนาถะสัมพุทธัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

อิมินา ปูชะเนเนวัง โหตุ เม ชะยะมังคะลัง ฯ