บทสวดมนต์ยะถา

ยะถา วาริวะหา ปูรา

ปะริปูเรนติ สาคะรัง

เอวะเมวะ อิโต ทินนัง

เปตานังอุปะกัปปะติ

อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง

ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ

สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา

จันโท ปัณณะระโส ยะถา

มะณิ โชติระโส ยะถา