บทสวดมนต์มงกุฎพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ่ม

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ่ม

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ่ม

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ่ม

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ่ม

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ่ม

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ่ม

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ่ม

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ่ม