บทสวดมนต์ภูมิพโล

ยถาปิ ปะระมินโท โส ภูมิพะโล มหิสสะโร

สวีริโย สะมุสสาโห ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ

อะธิราชา มะหารัญญา โลกะภาเค มะหิตตะเล

ทัยยานัง เทวะภูโต โข ธะระมาโน ปสังสิโต

สักกะโต ชะนะตาเยวะ สัมมานิโตภิปูชิโต

ทัยยะวาสีนะมัตถายะ หิตายะ จะ สุขายะ จะ

สัตตะติวัสสะกาเล วะ รัชชัง ธัมเมนะ การะยิ

เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ อะธิวัตตันติ ภูปติง

ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส สุทเท จัณฑาละปุกกุเส

น กิญจิ ปริวัชเชติ สัพพะเมวาภิมัททะติ

ตัสะมา หิ ปัณฑิโต โปโส สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน

สัมปเทยเยวะ ภิยโยโส อัปปะมาเทนะ ชีวิตัง

อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ อะธิคัณหาติ เจตะโส

ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ โย จัตโถ สัมปรายิโก

สะวากขาตัสสะ ปาฐัสสะ อัตถัง อัญญายะ สาธุกัง

ปฏิปัชเชถะ เมธาวี อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถา

ยันทานิ เม กตัง ปุญญัง เตนาเนนุททิเสนะ จะ

ยา กาจิ กุสลา มะยาสา สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา

ปะระมินทะมหารายา ภาคี โหตุ วะ ปัตติยา

เขมัปปะทัญจะ ปับโปตุ ตัสสาสา

สิชฌะตัง สุภาติ ฯ