บทสวดมนต์พุทธบารมี

พุทธาทิจโจ มะหาเตโช ธัมมะจันโท ระสาหะโร

สังฆะตาระคะโณ เสฏโฐ อัม๎เห รักขันตุ ปายะโต

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน

สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ พุทโธ วิยะ พุทธะรูปัมปิ

มะหาเตชัง มะหานุภาวัง ภะวะตุ ยาวะ สาสะนัง

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา

ทานะปาระมีสัมปันโน

ทานะอุปะปาระมีสัมปันโน

ทานะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา

สีละปาระมีสัมปันโน

สีละอุปะปาระมีสัมปันโน

สีละปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา

เนกขัมมะปาระมีสัมปันโน

เนกขัมมะอุปะปาระมีสัมปันโน

เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา

ปัญญาปาระมีสัมปันโน

ปัญญาอุปะปาระมีสัมปันโน

ปัญญาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา

วิริยะปาระมีสัมปันโน

วิริยะอุปะปาระมีสัมปันโน

วิริยะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา

ขันติปาระมีสัมปันโน

ขันติอุปะปาระมีสัมปันโน

ขันติปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา

สัจจะปาระมีสัมปันโน

สัจจะอุปะปาระมีสัมปันโน

สัจจะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา

อะธิฏฐานะปาระมีสัมปันโน

อะธิฏฐานะอุปะปาระมีสัมปันโน

อะธิฏฐานะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา

เมตตาปาระมีสัมปันโน

เมตตาอุปะปาระมีสัมปันโน

เมตตาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา

อุเปกขาปาระมีสัมปันโน

อุเปกขาอุปะปาระมีสัมปันโน

อุเปกขาปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา

ทะสะปาระมีสัมปันโน

ทะสะอุปะปาระมีสัมปันโน

ทะสะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน

นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา

สะมะติงสะปาระมีสัมปันโน

สะมะติงสะอุปะปาระมีสัมปันโน

สะมะติงสะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน