บทสวดมนต์พระพิฆเนศ

ฉบับย่อ

โอม ศรี คเณศายะ นมัช

โอม ศรี มหาคณะปัตเตยะ นมัช

โอม คัม คณะปัตเตยะ นมัช

โอม ศรี วินายะกายะ นมัช

ฉบับเต็ม

โอม ศรีคะเนศายะ นะมะ

ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ

เทวา มาตา ชากี ปะระวะตี ปิตามะหา เทวา

ละฑุวัน กาโกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอกทันตะ

ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห

มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะโก กายา

พามณะนะ โก กุตรระ เทตะ โกทินะ นิระ ทะนะ มายาฯ

โอม ศรีคะเนศายะ นะมะหะ