บทสวดมนต์พระธาตุ

อะหัง วันทามิ ธาตุโย

อะหัง วันทามิ สัพพะโสพุทธัง

ธัมมัง สังฆัง เอวังธาตุโย

จัตตาริ สะสะ มาทันตา

เกสา โลมา นะขาขีจะ

อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ