บทสวดมนต์ปาณาติปาตา

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ (เว้นจากการฆ่าสัตว์)

อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ (เว้นจากการขโมยทรัพย์)

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ (เว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ (เว้นจากการพูดเท็จ)

สุราเมระยะมัจฉะปะมาทะถานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ (เว้นจากการดื่มสุรา)