บทสวดมนต์ประสบความสำเร็จ

อะอุมะ พุทโธ นะโมพุทธายะ

นะมะพะทะ สัตตะนะตะยา

นุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม

อิทธิ อิทธิ ฤทธิ ฤทธิ สิทธิ สิทธิ ชัยยะ ชัยยะ ลาภะ

อุตะระเรนะ พุทธะ นิมิตตัง อิติ ธัมมะ นิมิตตัง อิติ สังฆัง นิมิตตัง อิติ