บทสวดมนต์ประจำวันเกิดวันอาทิตย์

บทสวดแบบย่อ

อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ

บทสวดแบบเต็ม

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ

ปะฐะวิปปะภาโส ตังตัง นะมัสสามิ

หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา

วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา

เวทะคุ สัพพะธัมเมเตเม นะโมเต จะมังปาละยันตุ

นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

นะโมวิ มุตตานัง นะโมวิมุตติยา อิมังโส ปะริต

ตังกัตะวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ

ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิ

หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา

วิหะเรมุ รัตติงเย พราหมะณา

เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง

ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ

โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส

ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ