บทสวดมนต์ประจำวันเกิดวันอังคาร

บทสวดแบบย่อ

ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

บทสวดแบบเต็ม

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน

ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา

สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา

คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ