บทสวดมนต์ประจำวันเกิดวันพุธ

บทสวดแบบย่อ

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

บทสวดแบบเต็ม

กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ

จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ

กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา

ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ

มุญเจยะ จันทิมันติ