บทสวดมนต์ประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี

บทสวดแบบย่อ

ภะ สัม สัม วิ สะ เท กะ

บทสวดแบบเต็ม

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร

นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง

ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ

มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ

เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ

โลกะนาเถนะ ภาสิตัง

กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง

ปะริตตันตัมภะณามะ เห