บทสวดมนต์นะโมพุทธายะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ

นะมะนะอะ นอ ออ นอ อะ

นะอะกะอัง อุมิอะมิ มาหิสุตัง

สุนะพุทธัง อะสุนะอะ นะมะพะทะ

จะภะกะสะ นอ กอ นอ กะ เอหิจิตตัง

มะนุสสานัง ปิยัง มะมะ