บทสวดมนต์ทําบุญเลี้ยงพระ

คำอาราธนาศีล ๕

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ”

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

“นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ”

บทสวดไตรสรณคมน์

“พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คจฺฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คจฺฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ”

คำสมาทานศีล ๕

“ปาณา ติปาตา เวระมะณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ

อะทินนา ทานา เวระมะณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ

กาเม สุมิฉา จารา เวระมะณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ

สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัสฐานา เวระมะณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ”

คำอาราธนาพระปริตร

“วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะ ทุกขะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะ ภะยะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

สัพพะ โรคะ วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง"

คำถวายภัตตาหาร และสังฆทาน (เพิ่มถวายจีวร)

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ, สังฆะทานานิ, (จีวะรานิ), สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ,

อิมานิ ภัตตานิ, สังฆะทานานิ, (จีวะรานิ), สะปริวารานิ, ปฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซี่งภัตตาหาร, สังฆทาน, (จีวร), กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์

ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่ง ภัตตาหาร, สังฆทาน, (จีวร), กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ครอบครัวและญาติพี่น้องของข้าพเจ้า ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า เจ้าที่เจ้าทาง เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า เทวดาที่คุ้มครองข้าพเจ้า สิ้นกาลนาน เทอญ