บทสวดมนต์ถือศีล8ที่บ้าน

มะยังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ

อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง

อุโปสะถัง ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ

อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง

อุโปสะถัง ยาจามะ

ตะติยัม มะยังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ

อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง

อุโปสะถัง ยาจามะ

(หมายเหตุ: ถ้าถือคนเดียวให้เปลี่ยนคำว่า มะยัง เป็น อะหัง)

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะพรัหมะจะริยา เวระมะณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อุจจาสะยะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ