บทสวดมนต์ถวายธูปเทียนดอกไม้

อิมานิ มะยัง ภันเต ธูปะทีปะบุปผะวรานิ

ระตะนัตถายัสเสวะ อภิปูชยามะอัมหากังระตะ

นัตตะ ยัสสะ หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาด้วย ธูปเทียน และ มีเทียนจำนำพรรษาเป็นต้น

และ ดอกไม้ ทั้งหลาย อันประเสริฐนี้ แก่พระรัตนตรัย

ก็กิริยาที่บูชาพระรัตนตรัยนี้ จงเป็นผล นำมาซึ่ง ประโยชน์ และ ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

ตลอดกาลนานและเพื่อให้ถึงซึ่ง พระนิพพาน อันเป็นที่สิ้นไปแห่ง อาสวกิเลส เทอญ