บทสวดมนต์ถวายข้าวพระพุทธ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิมัง สูปะพฺยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง

โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ

ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยโภชนะข้าวสาลี พร้อมด้วยแกงกับและน้ำอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้า

คำลาข้าวพระพุทธ

เสสัง มังคะลา ยาจามะ

คำถวายภัตตาหาร

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ

สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต

ภิกขุสังโฆ

อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ

ปะฏิคคัณหาตุ พุทธะสาสะนัสสะ

จิรัฏฐิติยา เจวะ อัมฺหากัญจะ

ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ