บทสวดมนต์ตอนเช้าเรียกทรัพย์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สิทธิ พุทธัง กิจจัง มะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีติ

สิทธิ ธัมมัง กิจจัง มะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลีติ

สิทธิ สังฆัง กิจจัง มะมะ เงินทองไหลมา นะชาลีติ

สีวะลี จะ มะหาลาภัง ภะวันตุ เม