บทสวดมนต์ดุริยมนตรา

อะระหังฯ พุทโธ พุทธัง กัณหะ

ธัมโม ธัมมัง กัณหะ

สังโฆ สังฆัง กันหะ

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

ภะวันตุ เม

นะสาเปเส พุรุอะกัง

ปะริปัตตัง ปะริชันตัง

มัจจุราชา นะ ภาสะติ