บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง

ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ ผะริตวานะ

เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา

ปะริตตัง ภะณันตุ


สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา


สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ

จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ

คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ

วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา

ชะละถะละ วิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา

ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะ จะนัง

สาธะโว เม สุณันตุ

ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา