บทสวดมนต์ฉบับนักเรียน

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำสวดพระพุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะ สัมปันโน

สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร

ปุริสทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง

พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

บทสวดพุทธคุณ

องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลกิเลศมาร บ มิหม่นมิหมองมัว

หนึ่งนัยพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร

องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร

ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมศานต์

ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง

กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ

ข้าฯ ขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดรฯ

บทสวดพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก

เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

บทสวดธรรมคุณ

ธรรมคือคุณากร ส่วนชอบสาทร

ดุจดวงประทีปชัชวาล

แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน

สว่างกระจ่างใจมนท์

ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล

และเก้ากับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข

ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง

คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง

ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง

ด้วยจิตต์และกายวาจา

บทสวดพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลาเอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย

อัญชะลิกะระณีโย อะนุตตะรัง

ปุญญักเขตตัง โลกัสสา ติ

บทสวดสังฆคุณ

สงฆ์ใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา

แต่องค์สมเด็จภควันต์

เห็นแจ้งจัตุรัสเสร็จบรร- ลุทางที่อัน

ระงับและดับทุกข์ภัย

โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส

สะอาดและปราศมัวหมอง

เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง

ด้วยกายและวาจาใจ

เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย

และเกิดพิบูลย์พูนผล

สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์

อเนกจะนับเหลือตรา

ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา-

นุคุณประดุจรำพัน

ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน

อุดมนิเรกนิรัติสัย

จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด

จงดับและกลับเสื่อมศูนย์

บทชยสิทธิคาถา

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตสะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ นิจจังฯ

บทสวดชยสิทธิคาถา

ปางเมื่อพระองค์ปรมพุท ธ วิสุทธศาสดา

ตรัสรู้อนุตตรสมา ธิ ณ โพธิบัลลังก์

ขุนมารสหัสสพหุพา หุ วิชาวิชิตขลัง

ขี่คีริเมขลประทัง คชเหี้ยมกระเหิมหาญ

แสร้งแสกสราวุธประดิษฐ์ กลคิดจะรอนราญ

รุมพลพหลพยุหปาน พระสมุททะนองมา

หวังเพื่อผจญวรมุนิน- ทสุชินราชา

พระปราบพหลพยุหมา- รมเลืองมลายสูญ

ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมลไพบูลย์

ทานาทิธัมมวิธิกูล ชนน้อมมโนตาม

ด้วยเดชะสัจจวจนา และนมามิองค์สาม

ขอจงนิกรพลสยาม ชยสิทธิทุกวาร

ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พลเดชเทียมมาร

ขอไทยผจญพิชิตผลาญ อริแม้นมุนินทร