บทสวดมนต์จักรวาลน้อย

สัพพะพุทธานุภาเวนะ

สัพพะธัมมานุภาเวนะ

สัพพะสังฆานุภาเวนะ

พุทธะระตะนัง

ธัมมะระตะนัง

สังฆะระตะนัง

ติณณัง ระตะนานังอานุภาเวนะ

จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ

ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ

ชินะสาวะกานุภาเวนะ

สัพเพเตโรคา

สัพเพ เต ภะยา

สัพเพ เต อันตะรายา

สัพเพ เต อุปัททะวา

สัพเพ เต ทุนนิมิตตา

สัพเพ เต อะวะมังคะลา

วินัสสันตุ อายุวัฑฒะโก

ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก

ยะสะวัฑฒะโก

พะละวัฑฒะโกวัณณะวัฑฒะโก

สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ

ทุกขะโรคะภะยา เวรา

โสกา สัตตุจุปัททะวา

อะเนกา อันตะรายาปิ

วินัสสันตุจะ เตชะสา

ชะยะสิทธิธะนัง ลาภัง

โสตถิภาคยัง สุขัง พะลัง

สิริอายุจะ วัณโณ จะ

โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

สะตะวัสสา จะ อายูจะ

ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต ฯ