บทสวดมนต์งานแต่งงาน

หันทะ มะยัง อังคุลิมาละปะริตตัง ภะณามะ เส

เชิญเถิด เราทั้งหลาย มาสวดอังคุลิมาลปริตรกันเถิด

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต

ดูก่อนน้องหญิง จำเดิมแต่อาตมาเกิดโดยชาติอริยะแล้ว

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา

มิได้รู้สึกว่าแกล้งจงใจ ทำลายชีวิตสัตว์เลย

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมิแก่ตัวเธอ

โสตถิ คัพภัสสะ

ขอความสวัสดีจงมิแก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ของเธอด้วยเถิด