บทสวดมนต์คำอธิษฐานก่อนตักบาตร

อิทัง ทานัง สีละวันตานัง

ภิกขูนัง นิยยาเทมิ สุทินนัง

วะตะ เม ทานัง นิพพานะปัจจะโย

โหตุ อะนาคะเต กาเล ฯ