บทสวดมนต์คลอดลูก

คาถาคลอดลูก

นะโม ศิวะโก ศิระสา อรหัง การุณิโก วิสะตะทิพะมันตัง

ปะภาโส สุริยังจันทัง โกมาระภัทโต ปะกาเสติปัธทิ โตอะ

เมหะ โสระ โรคา สุมะนาโหมิ นะระนะอะ โรคาพยาธิ

คาถาคลอดลูกง่าย

ยโตหัง ภคินี อริยายะ

ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ

สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา

โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ

โสตภิเต โหตุ โสตภิ คัพภัสสะ