บทสวดมนต์ขึ้นหิ้งพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

เอตัง โข อาสะนัง ภันเต ปัจจัตตัง โว อะนุจฉะวิง นิสินนาอาสะเน โหถะ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าพเจ้า ได้จัดสถานที่ประดิษฐาน อันสมควรแก่พระพุทธปฏิมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาไว้ ณ ที่นี้ขออัญเชิญพระพุทธปฏิมาโปรดประดิษฐาน ณ สถานที่สักการบูชานี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าพเจ้า พร้อมด้วยครอบครัว และบริวารชน ตลอดกาลนานเทอญฯ