บทสวดมนต์ขันธปริตร

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม

ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

จะตุปปะเทหิ เม เมตตังเมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

มา มัง อะปาทะโก หิงสิมา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิมา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณาสัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุมา กิญจิ ปาปะมาคะมา

วิรูปักเขหิ เม เมตตังเมตตัง เอราปะเถหิ เม

ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตังเมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

อะปาทะเกหิ เม เมตตังเมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

จะตุปปะเทหิ เม เมตตังเมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

มา มัง อะปาทะโก หิงสิมา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิมา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณาสัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุมา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี

สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ

ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ