บทสวดมนต์ขอพรเทวดา

นะโม เม สัพพะเทวานังสะมาโส

อะเวโร มหา การุณิโกสะมนุสสา

อฐิษสะฐานา ปะกาเสสิ

ปะกาสิตตังอริยะสัจจัง

เทวะตานังปะการาจะ

ปัจจุปันโน จะอะนาคะโต

มังคะละการังตะถิตถะติ

สุมังคะลังสุปัตติตัง

สุปะภาทังสุขาวะหัง

สุขะพะลังอายุวัณณัง

สุขิยะสา

สาธุสุเทวตาอารักขาประสิทธิเม

สัพพะสิทธิภวันตุเม สุสาอาหะ​